Mažeikiečiai


Pradžia Naujienos Politika Priimtas naujos redakcijos Švietimo įstatymas
Priimtas naujos redakcijos Švietimo įstatymas PDF Spausdinti Email
Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 
Ketvirtadienis, 17 Kovas 2011 15:33

Seimas priėmė Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą (projektas Nr. XIP-1814 (3), kuriuo yra nustatomi švietimo tikslai, švietimo sistemos principai, švietimo sistemos sandaros, švietimo veiklos, švietimo santykių pagrindai, valstybės įsipareigojimai švietimo srityje. Už įstatymo pakeitimus balsavo 76 Seimo nariai, prieš – 14, susilaikė 29.


Pagal priimtas pataisas Lietuvos švietimo sistema apims: formalųjį švietimą (pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas); neformalųjį švietimą (ikimokyklinį, priešmokyklinį, formalųjį švietimą papildantį ugdymą, ir kitą neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą); savišvietą; švietimo pagalbą (profesinį orientavimą, švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją, sveikatos priežiūrą mokykloje, konsultacinę, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo bei kitą pagalbą).Naujos redakcijos Švietimo įstatyme sistemingiau ir aiškiau reglamentuojamas mokyklų skirstymas į grupes. Šiuo metu įstatyme yra įtvirtinti trys bendrojo lavinimo mokyklų tipai: pradinė, pagrindinė, vidurinė. Priimtame naujos redakcijos įstatyme įteisinami dar du tipai: progimnazija ir gimnazija. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, gimnazijos tipas ir šiandien skiriamas nuo vidurinės mokyklos tipo, o progimnazijos tipui būtų priskiriamos mokyklos, vykdančios pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir pradinio ugdymo programą. Progimnazijos ir gimnazijos tipų įvedimas leis laipsniškai išspręsti 9–10 klasių "persiklojimą" miesto mokyklose ir lengviau restruktūrizuoti vidurines mokyklas. Vidurinės mokyklos tipo nutarta atsisakyti nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. ir nuo tada bendrojo lavinimo mokyklų tipai būtų šie: pradinė mokykla, progimnazija, pagrindinė mokykla ir gimnazija.

Įstatymo pakeitimais taip pat nutarta pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą padaryti privalomą. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo reikalingumą nulemia tai, kad patikrinimo rezultatai gali padėti vertinti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, teikti informaciją: mokiniams apie jų mokymosi rezultatus, reikalingą renkantis tolesnį dalyko mokymosi kursą ir mokyklą; mokykloms, reikalingą priimant mokinius į tolesnio mokymosi programas ir užtikrinant lygias mokinių galimybes; mokykloms ir savivaldybėms, kuri padėtų įsivertinti mokymo rezultatus; švietimo stebėsenai ir informuoti visuomenę apie pagrindinio ugdymo rezultatus. Švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra sudaryta galimybė atleisti asmenį nuo mokymosi pasiekimų patikrinimo.

Kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui ir užsieniečiui, turinčiam teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, yra garantuojamas mokymas valstybine kalba ir valstybinės kalbos mokymasis.

Priimtais pakeitimais nutarta nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinės mažumos kalbos arba mokymas tautinės mažumos kalba ugdymo procesas, nustatyti, kad valstybinės lietuvių kalbos dalykas yra sudėtinė ugdymo programos dalis ir jos mokymui skiriama ne mažiau laiko kaip gimtosios kalbos mokymui. Tokiose mokyklose priešmokyklinio ugdymo programoje ne mažiau kaip 4 valandos per savaitę bus skiriamos ugdymui lietuvių kalba, ikimokyklinio ugdymo programos dalis tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu galės būti vykdoma lietuvių kalba. Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos bus vykdomos dvikalbio ugdymo būdu: tautinės mažumos kalba ir lietuvių kalba. Lietuvių kalba pradinio ugdymo programoje mokoma integruotai, o pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje – per tas pamokas, kai einamos ugdymo programos temos iš Lietuvos istorijos ir geografijos, pasaulio pažinimo, mokoma pilietiškumo pagrindų. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu kitų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalykų bus mokoma lietuvių kalba.

Siekiant puoselėti lietuvių kalbą, pataisomis taip pat įtvirtinama, kad valstybė finansuos ar kitaip skatins užsienyje gyvenančių lietuvių veiklą švietimo srityje, lietuvių kilmės užsieniečius ir užsieniečius, besimokančius (studijuojančius) lietuvių kalbą ir kultūrą. Be to, nuspręsta teikti paramą mokykloms užsienyje, kuriose mokoma lietuvių kalbos ar lietuvių kalba, ir asmenims, vykstantiems dirbti mokytojais ir dėstytojais į švietimo įstaigas, lituanistikos centrus užsienyje.

Įstatyme nutarta panaikinti nuostatą, pagal kurią už sisteminį mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, mokinio elgesio taisyklių šiurkščius pažeidimus, mokytojų bei bendramokslių garbę ir orumą žeminančius veiksmus mokinys, turintis 16 ir daugiau metų, galėjo būti šalinamas iš mokyklos, mokyklos Tarybos sprendimu. Teisės akte paliekama perėjimo ir perkėlimo į kitą mokyklą galimybė.

Taip pat įstatyme nustatoma, kad toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos kaimuose ir miesteliuose gyvenantys mokiniai, besimokantys pagal priešmokyklinio ar bendrojo lavinimo programas, privalės būti vežiojami.

Seimas nepritarė Seimo nario Jaroslavo Narkevičiaus siūlymui, kad tikybos dalykas mokyklose jaunesniems nei 14 metų mokiniams taptų privaloma dorinio ugdymo dalis.

Pasak Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Valentino Stundžio, įstatymas iš tikrųjų patobulintas ir naujos nuostatos yra labai svarbios. "Įvertinta bendruomenių vieta, nustatyti tinklo tvarkymo principai, apgintas neformalusis ugdymas, įteisinta tipų įvairovė (mokyklų)", – po įstatymo pataisų priėmimo kalbėjo V. Stundys.

www.mazeikieciai.lt

 

Komentarai


avatar Arnoldas Radzivonas
+1
 
 
Šiame variante kartojama sisteminė klaida - lieka neaptarta švietimo aplinka bei patogumai. Atrodo, lyg ugdymas vykdomas neapibrėžtoje erdvėje. Reikalinga aiški teisinė nuoroda - kas atsakingas už švietimo aplinkos bei patogumų formavimą, jų naudojimą, ekonomišką lėšų naudojimą renovaviomui bei eksploatavimui, plėtrą ir kt. Tai gali būti atlikta šiame variante arba atskirame įstatyme.
Trečiadienis 30 Kovas 2011, 11:36
atsakyti į šį komentarą
Vardas *
El. paštas (Patikrinimui & Atsakymams)
Įveskite simbolius iš paveiksliuko:   
įdėti komentarą
Atsisakyti

avatar Belen
0
 
 
If you don't want to give him raw meat, you can prepare a home made dog food with cokoed meat. You need to make sure you have a mix of muscle meats with organ meats, with your organ meats (such as liver) being about 10%. I currently prepare a mix of chicken for my dogs: skinned boneless breast meat, whole thighs, gizzards, and liver. I boil them together, then pull out the meat and cut it into chunks. Avoid too high a percentage of liver it can cause diarrhea and could also build up vitamin A levels too high.You mention vitamins and minerals. The one essential mineral you must add to a home made diet is calcium. You can google for an answer to how much calcium to give, but the average that I have seen is approximately 900mg calcium to each pound of meat you give. Adding bone meal powder for the calcium content is a little controversial. Some people recommend ground eggshells, and some recommend adding some occasional yogurt. I'm about to try a seaweed based calcium (see link below). If you want to give additional vitamins, you can buy a bottle of dog vitamins, crush up his serving and mix it in his food.Dogs do not need carbs, but a lot of websites that talk about home made dog food recommend adding carbs, to include white rice, oatmeal, leafy greens, green beans, and some varieties of fruit. Adding carbs is not essential, and is usually done to keep costs down (rice if much cheaper than meat and create more obvious filling). I add a small amount of veggies to my mix, mostly to add a little bit of fiber to keep the stools in good shape and avoid constipation. Be careful with adding veggies: some (to include onion and nightshade veggies) are toxic to dogs.Switching to a high meat-based diet can cause some runny stools to start, but after a few days he should adapt fine and develop normal stools.And there will be plenty of people who recommend to just buy a quality commercial dog food. That is much harder to do than it sounds. You are almost certainly not going to find a quality dog food in grocery stores. My local grocers (Kroger, Food Lion, WalMart) carry only junk pet food, and I can't bring myself to buy any of it. Want some unbiased ratings of commergial dog foods? Go the the Dog Food Advisor website. Lots of useful information there.
Sekmadienis 11 Spalis 2015, 10:53
atsakyti į šį komentarą
Vardas *
El. paštas (Patikrinimui & Atsakymams)
Įveskite simbolius iš paveiksliuko:   
įdėti komentarą
Atsisakyti

avatar Dee
0
 
 
My dog has had problems with yeast for a lotmgine. I'm assuming the problems started because she was fed a cheap insuficient dogfood for a few years. When the problems first started, my family and I had no idea what was going on until my grandmother and I took her to the vet. He said shes allergic to corn and should be on a lamb rice diet. He also gave us some ear cleaner and pills to get rid of the yeast. I used as directed the problems were gone! When I moved to live with my mom she started having the issues again I'm guessing part of it was because she wouldn't get the right dog food because it was too expensive they don't have it here ( both of which are wrong to be honest my mom is a cheapskate everybody knows it) the other part because her ear cleaner and pills ran out. So I showed her that it WAS infact there wasn't really too expensive. I think it was something for a 20lb bag. Then I found out that dog food had caused some dogs to die. (I don't really know if this is true but I stopped using it anyway) My stepbrother then gave us a bag of blackgold dogfood he feeds his coonhounds. Said it was grain free. Sadly her simptoms didn't change Now that I've moved back with my dad (who doesn't mind so much to buy her what she needs) she is on Taste of The Wild brand dogfood. I read the ingredients potatoes is one of them which I just found out dogs with yeast infections aren't suppose to have I'm tired of going in circles with these dogfood brands. I figure I mine as well just make the poor girl her food so I can be sure she is getting the right nutrition. It would probably taste a heck of alot better too. I've done some research on the internet and haven't really found anything helpful as far as a homemade dog food recipe for dogs with YEAST problems. We've gone through some tough times recently and don't have the money right now to take her to the vet again; I'd rather not wait a few weeks until we do. I want her to be better asap. So if you know of any recipes that don't have foods in it not good for dogs with yeast problems PLZ let me know. plz keep it under a week for ingredients. Thankyou so much for your help!!!
Pirmadienis 12 Spalis 2015, 15:19
atsakyti į šį komentarą
Vardas *
El. paštas (Patikrinimui & Atsakymams)
Įveskite simbolius iš paveiksliuko:   
įdėti komentarą
Atsisakyti

avatar Lais
0
 
 
I have a full grown male pitbull, his diet must be cagehnd he either has the runs or he has a VERY hard time doing the #2! I currently have him on Ol Roy high preformance yes I am NOW aware this is TERRIBLE food. I am a student I always make sure that I have enough money to get him not just the legal vacines that he must have but EVERY vacine recomened by my vet. I did not realize how much the food he eats can affect his health. Now I am worried about his diet! I am on a budget and now that I have done research about dog food after this bag is gone I will never BUY dog food again. I am trying to serch for recipes for homemade dog food and can't find anything that I want to use. I dont care how much time it takes to make it that isnt the issue. I need him to have all the vitamins, minerals ect everything that he should have but in a way that is affordable! I can afford to buy him multi vitamins but I can not afford to buy a bunch of different vitamins minerals that need to be in his diet. If anyone has a recipe for dog food that I wont need to buy all these extra things please share!!!! The vet said that because he has a hard time digesting things he is a dog that should have NO raw meet as it would make him sick or give him the runs.THANK YOU!!Jessica if you arent going to answer the question, move along. http://wqpjlexlm.com [url=http://qwpitz.com]qwpitz[/url] [link=http://otvzwwfge.com]otvzwwfge[/link]
Pirmadienis 12 Spalis 2015, 23:01
atsakyti į šį komentarą
Vardas *
El. paštas (Patikrinimui & Atsakymams)
Įveskite simbolius iš paveiksliuko:   
įdėti komentarą
Atsisakyti

avatar Cassie
0
 
 
Trečiadienis 18 Lapkritis 2015, 13:20
atsakyti į šį komentarą
Vardas *
El. paštas (Patikrinimui & Atsakymams)
Įveskite simbolius iš paveiksliuko:   
įdėti komentarą
Atsisakyti

avatar Kali
0
 
 
First.. talk to his breeder.It is crcuail that giant breeds of dogs grow as SLOWLY as possible to minimize the risks of hip/elbow dysplasia. My Bernese pups shoot up overnight and look all scraggly thin and then a day or two later they start filling out again. If his coat looks good, his eyes are bright and he's not being wayyyy more sedentary than usual I wouldn't worry about it. Since I have siblings I can almost see who is prepping for a growth spurt. Thin really is much better for a giant breed who is growing. My mentor in Bernese simply suggested I add more fat and carbs to their diet since fat and carbs are burnable energy as opposed to building blocks (protein). So even though I raw feed primarily I add a bit of raw ground meat to cooked cooled oatmeal or rice as well as a bit of olive oil and give a bit of that a couple times a week.You may also want to see if there is a Yahoo! St. Bernard email list you can ask.
Šeštadienis 21 Lapkritis 2015, 20:47
atsakyti į šį komentarą
Vardas *
El. paštas (Patikrinimui & Atsakymams)
Įveskite simbolius iš paveiksliuko:   
įdėti komentarą
Atsisakyti

avatar JessyJess
0
 
 
My picky Chihuahua who has been table fed all her life is possibly now pargnent. I wanna make sure she is getting the nutrition she needs either way. Trying to starve her until she eats puppy food hasn't worked out that well. I am wondering if anyone knows of any good home made dog food recipes that way she will think she is still table fed but she'll really be getting a healthy meal.I have tried mixing dry food with wet food, soft dog food, and bacon flavored stuff to pour on dog food. MY Chi just takes a mouth full sucks the flavor off and spits the food back out. She is spoiled, but I didn't start the table food thing and its kind of driving me nuts. The vet told me to just give her 2 chances to eat a day and thats it. But when 3-4 days go by it scares me. And brakes my heart. Thanks for any links or info.
Sekmadienis 22 Lapkritis 2015, 11:30
atsakyti į šį komentarą
Vardas *
El. paštas (Patikrinimui & Atsakymams)
Įveskite simbolius iš paveiksliuko:   
įdėti komentarą
Atsisakyti

avatar Yelisa
0
 
 
This is a neat sumarmy. Thanks for sharing! http://cqgeqcyfduc.com [url=http://cpkrxvtrii.com]cpkrxvtrii[/url] [link=http://gcfwcifhsrs.com]gcfwcifhsrs[/link]
Pirmadienis 23 Lapkritis 2015, 22:00
atsakyti į šį komentarą
Vardas *
El. paštas (Patikrinimui & Atsakymams)
Įveskite simbolius iš paveiksliuko:   
įdėti komentarą
Atsisakyti
Vardas *
El. paštas (Patikrinimui & Atsakymams)
Įveskite simbolius iš paveiksliuko:   
Komentuoti
 
Taip pat skaitykite
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/3
Tėvai apskundė bažnyčioje atestatus teikiančią Mažeikių mokyklą (9)

rackauskas4Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) gavo skundą dėl to, jog Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje ne vienerius metus pažeidžiamos netikinčiųjų teisės. Skunde nurodoma, jog gimnazija, kuri nėra katalikiška, brandos atestatų teikimą organizuoja bažnyčioje, kur šventė prasideda maždaug valandą trunkančiomis

daugiau..
 
 

Mažeikių renginiai

Mažeikiečiai.lt video

Mažeikiečiai.lt foto

Skaitytojų mintys

Reklaminis skydelis

Parašykite mums!