Mažeikiečiai


Pradžia Naujienos Politika Priimtas naujos redakcijos Švietimo įstatymas
Priimtas naujos redakcijos Švietimo įstatymas PDF Spausdinti Email
Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 
Ketvirtadienis, 17 Kovas 2011 15:33

Seimas priėmė Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą (projektas Nr. XIP-1814 (3), kuriuo yra nustatomi švietimo tikslai, švietimo sistemos principai, švietimo sistemos sandaros, švietimo veiklos, švietimo santykių pagrindai, valstybės įsipareigojimai švietimo srityje. Už įstatymo pakeitimus balsavo 76 Seimo nariai, prieš – 14, susilaikė 29.


Pagal priimtas pataisas Lietuvos švietimo sistema apims: formalųjį švietimą (pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas); neformalųjį švietimą (ikimokyklinį, priešmokyklinį, formalųjį švietimą papildantį ugdymą, ir kitą neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą); savišvietą; švietimo pagalbą (profesinį orientavimą, švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją, sveikatos priežiūrą mokykloje, konsultacinę, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo bei kitą pagalbą).Naujos redakcijos Švietimo įstatyme sistemingiau ir aiškiau reglamentuojamas mokyklų skirstymas į grupes. Šiuo metu įstatyme yra įtvirtinti trys bendrojo lavinimo mokyklų tipai: pradinė, pagrindinė, vidurinė. Priimtame naujos redakcijos įstatyme įteisinami dar du tipai: progimnazija ir gimnazija. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, gimnazijos tipas ir šiandien skiriamas nuo vidurinės mokyklos tipo, o progimnazijos tipui būtų priskiriamos mokyklos, vykdančios pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir pradinio ugdymo programą. Progimnazijos ir gimnazijos tipų įvedimas leis laipsniškai išspręsti 9–10 klasių "persiklojimą" miesto mokyklose ir lengviau restruktūrizuoti vidurines mokyklas. Vidurinės mokyklos tipo nutarta atsisakyti nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. ir nuo tada bendrojo lavinimo mokyklų tipai būtų šie: pradinė mokykla, progimnazija, pagrindinė mokykla ir gimnazija.

Įstatymo pakeitimais taip pat nutarta pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą padaryti privalomą. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo reikalingumą nulemia tai, kad patikrinimo rezultatai gali padėti vertinti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, teikti informaciją: mokiniams apie jų mokymosi rezultatus, reikalingą renkantis tolesnį dalyko mokymosi kursą ir mokyklą; mokykloms, reikalingą priimant mokinius į tolesnio mokymosi programas ir užtikrinant lygias mokinių galimybes; mokykloms ir savivaldybėms, kuri padėtų įsivertinti mokymo rezultatus; švietimo stebėsenai ir informuoti visuomenę apie pagrindinio ugdymo rezultatus. Švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra sudaryta galimybė atleisti asmenį nuo mokymosi pasiekimų patikrinimo.

Kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui ir užsieniečiui, turinčiam teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, yra garantuojamas mokymas valstybine kalba ir valstybinės kalbos mokymasis.

Priimtais pakeitimais nutarta nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinės mažumos kalbos arba mokymas tautinės mažumos kalba ugdymo procesas, nustatyti, kad valstybinės lietuvių kalbos dalykas yra sudėtinė ugdymo programos dalis ir jos mokymui skiriama ne mažiau laiko kaip gimtosios kalbos mokymui. Tokiose mokyklose priešmokyklinio ugdymo programoje ne mažiau kaip 4 valandos per savaitę bus skiriamos ugdymui lietuvių kalba, ikimokyklinio ugdymo programos dalis tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu galės būti vykdoma lietuvių kalba. Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos bus vykdomos dvikalbio ugdymo būdu: tautinės mažumos kalba ir lietuvių kalba. Lietuvių kalba pradinio ugdymo programoje mokoma integruotai, o pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje – per tas pamokas, kai einamos ugdymo programos temos iš Lietuvos istorijos ir geografijos, pasaulio pažinimo, mokoma pilietiškumo pagrindų. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu kitų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalykų bus mokoma lietuvių kalba.

Siekiant puoselėti lietuvių kalbą, pataisomis taip pat įtvirtinama, kad valstybė finansuos ar kitaip skatins užsienyje gyvenančių lietuvių veiklą švietimo srityje, lietuvių kilmės užsieniečius ir užsieniečius, besimokančius (studijuojančius) lietuvių kalbą ir kultūrą. Be to, nuspręsta teikti paramą mokykloms užsienyje, kuriose mokoma lietuvių kalbos ar lietuvių kalba, ir asmenims, vykstantiems dirbti mokytojais ir dėstytojais į švietimo įstaigas, lituanistikos centrus užsienyje.

Įstatyme nutarta panaikinti nuostatą, pagal kurią už sisteminį mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, mokinio elgesio taisyklių šiurkščius pažeidimus, mokytojų bei bendramokslių garbę ir orumą žeminančius veiksmus mokinys, turintis 16 ir daugiau metų, galėjo būti šalinamas iš mokyklos, mokyklos Tarybos sprendimu. Teisės akte paliekama perėjimo ir perkėlimo į kitą mokyklą galimybė.

Taip pat įstatyme nustatoma, kad toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos kaimuose ir miesteliuose gyvenantys mokiniai, besimokantys pagal priešmokyklinio ar bendrojo lavinimo programas, privalės būti vežiojami.

Seimas nepritarė Seimo nario Jaroslavo Narkevičiaus siūlymui, kad tikybos dalykas mokyklose jaunesniems nei 14 metų mokiniams taptų privaloma dorinio ugdymo dalis.

Pasak Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Valentino Stundžio, įstatymas iš tikrųjų patobulintas ir naujos nuostatos yra labai svarbios. "Įvertinta bendruomenių vieta, nustatyti tinklo tvarkymo principai, apgintas neformalusis ugdymas, įteisinta tipų įvairovė (mokyklų)", – po įstatymo pataisų priėmimo kalbėjo V. Stundys.

www.mazeikieciai.lt

 

Komentarai


avatar Arnoldas Radzivonas
+1
 
 
Šiame variante kartojama sisteminė klaida - lieka neaptarta švietimo aplinka bei patogumai. Atrodo, lyg ugdymas vykdomas neapibrėžtoje erdvėje. Reikalinga aiški teisinė nuoroda - kas atsakingas už švietimo aplinkos bei patogumų formavimą, jų naudojimą, ekonomišką lėšų naudojimą renovaviomui bei eksploatavimui, plėtrą ir kt. Tai gali būti atlikta šiame variante arba atskirame įstatyme.
Trečiadienis 30 Kovas 2011, 11:36
atsakyti į šį komentarą
Vardas *
El. paštas (Patikrinimui & Atsakymams)
Įveskite simbolius iš paveiksliuko:   
įdėti komentarą
Atsisakyti
Vardas *
El. paštas (Patikrinimui & Atsakymams)
Įveskite simbolius iš paveiksliuko:   
Komentuoti
 
Taip pat skaitykite
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/3
Tėvai apskundė bažnyčioje atestatus teikiančią Mažeikių mokyklą (0)

rackauskas4Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) gavo skundą dėl to, jog Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje ne vienerius metus pažeidžiamos netikinčiųjų teisės. Skunde nurodoma, jog gimnazija, kuri nėra katalikiška, brandos atestatų teikimą organizuoja bažnyčioje, kur šventė prasideda maždaug valandą trunkančiomis

daugiau..
 
 

Mažeikių renginiai

Mažeikiečiai.lt video

Mažeikiečiai.lt foto

Skaitytojų mintys

Reklaminis skydelis

Parašykite mums!